Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Personel Alımı 2016

Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Personel Alımı 2016
25 Nisan 2016 tarihinde eklendi, 275 kez okundu.
Reklam

Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Personel Alımı 2016 , Haberin yayınlandığı tarihten 15 gün içerisinde aşağıda verilen adrese başvuru yapmaları gerekmektedir. İktisat , Hukuk , Sosyal Politika , Bilgisayar Programcılığı , Psikoloji alanlarında Öğretim elemanı , İktisat , Hukuk , Sosyal Politika , Bilgisayar Programcılığı , Psikoloji alanlarında Öğretim uzmanı alınacaktır. Alımların sayısı aşağıdaki tabloda mevcuttur.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI’NDAN

KONU: Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) ve Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi ve Uzman) alımı.

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25’inci maddesinin (b) fıkrası, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23’üncü, 31’inci ve 33’üncü maddeleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 27/04/2015 tarih ve 2015/02 sayılı kararında belirlenen “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri’ ve Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 20/04/2016 tarih ve 2016/07 sayılı kararına göre alım yapılacaktır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.

Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatleri içerisinde, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,
2) Müracaat edecek adayın kendisi ve eşi hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,
3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,
4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu da sağlık raporuyla belgelendirmesi gerekmektedir.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

(2015/02 sayılı “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” çerçevesinde)

 

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.

 

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak; 

 

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan ve Sayıları

 

Birimi Alanı Uzman Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Açıklama
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İktisat

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak, Ekonomi Güvenliği, Enerji Politikaları, Finansal Krizler ve Türkiye üzerinde etkileri konularında yayınlanmış çalışmaları olmak.
Hukuk

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak, Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak. Hukuk alanında en az 15 yıllık iş tecrübesi olmak.
Sosyal Politika

1

İletişim alanında lisans mezunu olmak ve sosyal politika alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma ve danışmanlık alanında en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
Bilgisayar Programcılığı

1

Bilgisayar mühendisliği ve işletme alanında lisans mezunu olmak. Bilgisayar programları üzerine en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.
Psikoloji

1

Psikoloji alanında lisans mezunu olmak ve Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

 

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan ve Sayıları

 

Birimi

Alanı

Yrd.Doç.Dr.

Açıklama

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Biyoloji

1

Biyoloji alanında doktora yapmış olmak, Türkiye’deki bitki örtüsü üzerinde ekolojik ve anatomik sınıflandırmalar, farklı bitki örtüleri altındaki topraklarda mineralleşme üzerine yayınlanmış çalışmaları olmak.

 

1) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,
b) İki adet fotoğraf,
c) Askerlik durum belgesi
d) Nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Özgeçmiş,
f) YDS/KPDS/ÜDS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,
g) Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin tasdikli* birer örneği,
h) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,
i) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu

* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları ile bizzat müracaat edildiğinde, Başkanlığımızca fotokopileri alınarak işleme tabi tutulacak, ya da noter tasdikli suretleri ile müracaat edilecektir.

2) Uzman kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,
b) İki adet fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
d) Nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Özgeçmiş,
f) Lisans diplomasının tasdikli* örneği,
g) Müracaat ettikleri alanda aranan şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
h) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu

2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,
b) İki adet fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
d) Nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Özgeçmiş,
f) YDS/KPDS/ÜDS sonucunu (en az 50) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,
g) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan) , (31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.)
h) Müracaat ettiği alana göre istenen Lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
ı) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu

 

** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4) için tıklayınız.

 

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:

Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.

Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

 

ALINMASI PLANLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALANLARI, ÜNVANLARI VE SAYILARINI GÖSTERİR TABLO

 

Alanı Yrd. Doç. Dr.  

Uzman

Öğretim Görevlisi  

TOPLAM

İktisat

1

1

Hukuk

1

1

Sosyal Politika

1

1

Bilgisayar Programcılığı

1

1

Psikoloji

1

1

Biyoloji

1

1

TOPLAM

2

3

1

6

 

Not: Sınavın yapılacağı yer ve zamanı www.pa.edu.tr  internet adresinden duyurulacaktır.

Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Personel Alımı 2016 , Aklınıza takılan bir şey olursa yorum yaparak sizlere yardımcı olabiliriz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git